ЗАРЕЄСТРОВАНО Міністерством юстиції України
05.05.2000 р. Свідоцтво № 1418

ПОГОДЖЕНО
зі змінами та доповненнями
03.03.2003 р.

ЗМІНИ ВЗЯТІ ДО ВІДОМА
Державна реєстраційна служба України
Наказ від 07.06.2013 р.
№ 358

ЗМІНИ ВЗЯТІ ДО ВІДОМА
Державна реєстраційна служба України
Наказ від 21.03.2014 р.
№ 123

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчим з’їздом Всеукраїнської
партії Миру і Єдності
29.01.2000 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ Позачерговим з’їздом Всеукраїнської
партії Миру і Єдності
15.02.2003 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ VIII Позачерговим з’їздом Всеукраїнської партії Миру і Єдності
15.12.2012 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ IX Позачерговим з’їздом Політичної партії
«Національний альянс свободи та українського патріотизму “НАСТУП”»
15.03.2014 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВУ РЕДАКЦІЮ
X Позачерговим з’їздом Політичної партії
«Всеукраїнське об’єднання “СОЛІДАРНІСТЬ”»
27.08.2014 р.

СТАТУТ

ПАРТІЯ
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»
НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ – 2014 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» (далі – Партія) є добровільним об’єднанням громадян України – прихильників загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян щодо розбудови суверенної, правової, демократичної, соціально орієнтованої, економічно розвиненої держави, участь у побудові в Україні демократичного суспільства, а також бере участь у виборах, референдумах та інших заходах.

1.2. Партія поширює свою діяльність на всю територію України, діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших законів України, а також відповід- но до Статуту Партії та Програми Партії.

1.3. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності, взаємоповаги її членів, самоврядуван- ня, дотримання законності та інформаційної відкритості (гласності).

1.4. Партія набула статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Партія володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків; печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Президією Центральної ради Партії.

1.5. Партія має власну символіку, яка затверджується Центральною радою Партії. Символіка

Партії реєструється в установленому законодавством порядку.

1.6. Повна назва Партії українською мовою: ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА».

1.7. Скорочена назва Партії українською мовою: БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ

2.1. Основними завданнями Партії є:

- сприяння консолідації суспільства на засадах загальнолюдських цінностей, відстоювання пріоритетності природних прав і свобод людини;

- сприяння забезпеченню активної ролі громадян України у формуванні та реалізації держав- ної політики;

- сприяння формуванню у населення України громадянської свідомості, заснованої на націо- нальних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;

- сприяння зміцненню обороноздатності країни та формуванню основ нової системи націо- нальної безпеки;

- сприяння захисту країни від зовнішньої агресії, збереженню територіальної цілісності кра- їни, звільненню країни від окупації;

- сприяння підписанню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, досяг- ненню членства України в Європейському Союзі;

- сприяння створенню умов для втілення ідей державного патріотизму як моральної основи діяльності всіх гілок влади та всіх верств населення;

- сприяння забезпеченню високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя в Україні;

- сприяння створенню ефективної, соціально орієнтованої, конкурентоспроможної економі- ки України;

- забезпечення доступності та якості освіти, стимулювання інтелектуального та інноваційно- го розвитку України;

- сприяння створенню ефективної системи соціального захисту, охорони здоров’я, сучасної медицини.

2.2. Для виконання завдань Партія в установленому чинним законодавством порядку має право:

2.2.1. вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України та чинним законодавством України;

2.2.2. брати участь у виборах Президента України, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування. При цьому розмір квот, що визначають мінімальний рівень представництва, стано- вить:

2.2.2.1. для жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому спис- ку,

2.2.2.2. для молоді (осіб віком до 35 років) у виборчому списку кандидатів у народні депутати Укра- їни від Партії в загальнодержавному окрузі не менше 10 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

2.2.3. брати участь у формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування через забезпечення представництва Партії в їх складі для реалізації Програми Партії;

2.2.4. засновувати власні засоби масової інформації, вести видавничу діяльність у порядку, вста- новленому законодавством України;

2.2.5. виступати в засобах масової інформації з політичними заявами або в інший спосіб викладати публічно й відстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

2.2.6. вступати у цивільно-правові відносини, набувати та здійснювати майнові права;

2.2.7. захищати права й законні інтереси Партії та її членів, виступати позивачем або відповідачем у суді, представляти права й законні інтереси в органах державної влади, підприємствах, установах і організаціях на підставах та в порядку, визначених чинним законодавством України;

2.2.8. проводити мирні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), покликані донести до населення позицію Партії з актуальних питань суспільного розвитку України;

2.2.9. вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропози- ції, обов’язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку;

2.2.10. одержувати в установленому законом порядку від органів державної влади та органів міс- цевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети й завдань Партії, передбачених Статутом Партії, Програмою Партії;

2.2.11. реалізовувати інші права, які передбачені Конституцією України та законами України.

2.3. Партія не може мати воєнізованого формування.

3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

3.1. членом Партії може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах та референдумах, визнає Статут Партії і Програму Партії та виконує пар- тійні рішення.

3.2. член Партії не може бути одночасно членом іншої політичної партії.

3.3. Вступ у Партію здійснюється шляхом подання особистої заяви громадянина України про бажання стати членом Партії. Заява розглядається керівним органом партії, до якого вона подана, не довше ніж протягом тридцяти днів.

3.4. Рішення про прийом у Партію або про відмову в прийомі в Партію може прийматися:

3.4.1. Радою або Зборами (Конференцією) місцевої організації Партії;

3.4.2. Радою, Президією Ради (у випадку створення) або Зборами (Конференцією) територіальної організації Партії;

3.4.3. З’їздом Партії, Центральною радою Партії або Президією Центральної ради Партії.

3.5. Суб’єкт, яким прийнято рішення про прийом у Партію, ставить прийнятого члена Партії на облік у певному первинному осередку Партії або місцевій організації Партії.

3.6. члену Партії видається партійний квиток, зразок якого затверджує Центральна рада Партії або Президія Центральної ради Партії.

3.7. членство в Партії є фіксованим. Фіксацією членства в Партії є наявність особистої заяви громадянина України, поданої до керівного органу Партії, про бажання стати членом Партії. членами Партії не можуть бути судді, працівники прокуратури, працівники органів внутрішніх справ, співро- бітники Служби безпеки України, військовослужбовці, працівники органів доходів і зборів, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України. На час перебування на таких посадах або на службі члени Партії зупиняють членство в Партії.

3.8. Зупинення членства в Партії відбувається шляхом подання відповідної заяви до Центральної ради Партії. членство в Партії зупиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рі- шень. З цього ж дня припиняється перебування члена Партії на будь-яких посадах у Партії.

3.9. Кожен член Партії має право в будь-який час припинити своє членство в Партії шляхом по- дання заяви до Центральної ради Партії. членство в Партії припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена Партії на будь-яких посадах в Партії.

3.10. Виключно З’їзд Партії, Центральна рада Партії або Президія Центральної ради Партії може зупинити або припинити членство у Партії будь-якого її члена за наявності хоча б однієї з підстав:

3.10.1. припинення громадянства України;

3.10.2. вступ до іншої політичної партії;

3.10.3. невизнання та невиконання Програми Партії;

3.10.4. невиконання статутних обов’язків, рішень керівних органів Партії та/або статутних органів Партії;

3.10.5. вчинення діяння, несумісного зі Статутом Партії або Програмою Партії;

3.10.6. вчинення діяння, що дискредитує Партію та завдає їй шкоди.

3.11. Рішення про зупинення або припинення членства в Партії Почесного голови Партії може прийняти виключно З’їзд Партії.

3.12. Відновлення членства у Партії після його зупинення відбувається шляхом подання відповід- ної особистої заяви до керівного органу Партії. Рішення про відновлення членства в Партії або про відмову у відновленні членства в Партії може прийматися З’їздом Партії, Центральною радою Партії або Президією Центральної ради Партії.

3.13. Вступ до Партії громадян України, членство в Партії яких було припинено, здійснюється в загальному порядку.

3.14. член Партії має право:

3.14.1. обирати та бути обраним до статутних органів Партії;

3.14.2. висловлювати свої думки й пропозиції з питань партійного і громадського життя, брати участь у виробленні та реалізації політики Партії;

3.14.3. отримувати підтримку з боку Партії для захисту своїх прав та законних інтересів;

3.14.4. вносити на рахунок Партії добровільні внески;

3.14.5. вільно припинити членство в Партії.

3.15. членство в Партії несумісне з пропагандою насильства, національної, релігійної або іншої ворожнечі, з діяннями, спрямованими на підрив територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини.

3.16. член Партії зобов’язаний:

3.16.1. дотримуватися Статуту Партії та виконувати рішення її статутних органів;

3.16.2. брати активну участь у діяльності Партії та сприяти зміцненню її авторитету;

3.16.3. активно пропагувати Програму Партії;

3.16.4. сплачувати вступний та членські внески члена Партії.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

4.1. Організаційна структура Партії формується з урахуванням адміністративно-територіального устрою України та складається з територіальних організацій Партії, місцевих організацій Партії та первинних осередків Партії.

4.2. Територіальні організації Партії.

4.2.1. Територіальні організації Партії діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Ки- єві та Севастополі.

4.2.2. Територіальні організації Партії об’єднують районні, міські (міст обласного значення) та районні в містах Києві і Севастополі місцеві організації Партії.

4.2.3. Територіальні організації Партії утворюються на установчих зборах (конференціях) на під- ставі рішення Центральної ради Партії або Президії Центральної ради Партії. Територіальні орга- нізації Партії набувають статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.2.4. Рішення про припинення діяльності територіальної організації Партії приймається Цен- тральною радою Партії або Президією Центральної ради Партії.

4.2.5. Статутними органами територіальної організації Партії є Збори (Конференція), Рада те- риторіальної організації Партії, Президія Ради (у разі утворення) та Секретаріат територіальної ор- ганізації Партії. Статутними органами вищого рівня для територіальної організації Партії є керівні органи Партії, керівники Партії.

4.2.6. Вищим керівним органом територіальної організації Партії є Збори (Конференція). Збори (Конференція) територіальної організації Партії скликаються Радою територіальної організації Пар- тії не рідше одного разу на два роки і є правомочними, коли в їх роботі беруть участь більше полови- ни від загальної кількості обраних делегатів. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх делегатів Зборів (Конференції). Рішення, прийняті Зборами (Конференцією), оформлюються протоколом Зборів (Конференції), який підписується головуючим та секретарем, яких обирають на засіданні Зборів (Конференції).

4.2.7. Збори (Конференція) територіальної організації:

 • обирають на посаду та звільняють із посади Голову територіальної організації Партії;
 • обирають голову Контрольно-ревізійної комісії або ревізора на дворічний строк, звільня- ють його з посади;
 • визначають склад та обирають членів Контрольно-ревізійної комісії на дворічний строк, припиняють їх повноваження;
 • обговорюють звіти Голови територіальної організації, Контрольно-ревізійної комісії (реві- зора), дають оцінку їх роботі;
 • скасовують рішення інших статутних органів відповідної територіальної організації Партії, а також статутних органів організацій Партії нижчого рівня, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству України, Статуту Партії чи Програмі Партії;
 • приймають рішення про продовження повноважень делегатів і проведення Зборів (Конфе- ренції) в кілька етапів;
 • реалізують право власності на майно та кошти, затверджують кошторис (бюджет) терито- ріальної організації Партії;
 • приймають рішення про заснування в установленому порядку друкованих засобів масової інформації, призначають та звільняють їхніх керівників;
 • відповідно до встановлених Центральною радою Партії норм, обирають делегатів на З’їзд Партії;
 • висувають кандидатів від Партії на виборах до органів місцевого самоврядування відповід- ного рівня, здійснюють інші заходи та процедури, передбачені законодавством про вибори до органів місцевого самоврядування;
 • здійснюють інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень керівних органів Партії.

4.2.8. Рада є вищим керівним органом територіальної організації на період між Зборами (Конфе- ренціями) та обирається Зборами (Конференцією) на дворічний строк.

4.2.9. 3асідання Ради територіальної організації скликаються Головою відповідної організації не рідше одного разу на три місяці.

4.2.10. Засідання Ради територіальної організації Партії є правомочним, коли в ньому беруть участь більше половини від загальної кількості членів Ради. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів Ради. Рішення, прийняті Радою, оформлюються протоколом Ради, який підписується головуючим та секретарем, яких обирають на засіданні Ради.

4.2.11. У випадку, якщо кількість членів Ради територіальної організації Партії перевищує 15 осіб, з метою оперативного управління роботою територіальної організації Партії, із членів Ради може обиратися Президія Ради, а також заступники Голови територіальної організації Партії.

4.2.12. Рада територіальної організації Партії:

 • здійснює керівництво організацією, несе відповідальність за її діяльність;
 • робить заяви від імені організації;
 • має право звертатися до З’їзду Партії, Центральної ради Партії або Президії Центральної ради Партії з поданням про припинення членства в Партії членів Партії, які перебувають на обліку у первинних осередках Партії або місцевих організаціях Партії на відповідній терито- рії;
 • скликає Збори (Конференції) та визначає норми представництва на Зборах (Конференціях)
 • для тих організацій/осередків, які входять до складу цієї організації;
 • у визначеному випадку приймає рішення про обрання Президії Ради, а також заступників
 • Голови територіальної організації Партії;
 • у межах, визначених Зборами (Конференцією), розпоряджається коштами та майном орга- нізації, призначає матеріально відповідальних осіб;
 • звітує перед членами організації про свою діяльність;
 • може скасовувати/призупиняти рішення керівних органів місцевих організацій Партії чи первинних осередків Партії;
 • приймає рішення щодо утворення Секретаріату територіальної організації Партії, затвер- джує Положення про нього;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень ке- рівних органів Партії.

4.2.13. Секретаріат територіальної організації Партії утворюється за рішенням Ради територіальної організації Партії та діє на підставі Статуту Партії, Програми Партії та Положення про Секретаріат територіальної організації Партії. Секретаріат підконтрольний Раді територіальної організації Пар- тії. Керівництво роботою Секретаріату територіальної організації Партії здійснює Керівник Секре- таріату територіальної організації Партії, який підзвітний Голові територіальної організації Партії. Координацію роботи Секретаріату територіальної організації Партії здійснює Секретаріат Партії.

4.2.14. Секретаріат територіальної організації Партії:

здійснює реалізацію Статуту Партії та Програми Партії, популяризацію Партії, її програм- них документів та ідеології;

забезпечує та організовує виконання рішень керівних органів Партії та статутних органів територіальної організації Партії;

здійснює організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансово- господарське та інше забезпечення поточної діяльності територіальної організації Партії;

здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень ке- рівних органів Партії.

4.2.15. У період між Зборами (Конференціями), засіданнями Ради діяльністю територіальної орга- нізації Партії керує її Голова.

4.2.16. Голова територіальної організації Партії обирається Зборами (Конференцією) територіаль- ної організації Партії за пропозицією Центральної ради Партії на дворічний строк, з правом переоб- рання без обмеження кількості строків. Рішення про обрання Голови територіальної організації Пар- тії набуває чинності після його затвердження Центральною радою Партії. Центральна рада Партії може вносити Зборам (Конференції) територіальної організації Партії пропозиції щодо звільнення Голови територіальної організації Партії.

4.2.17. Голова територіальної організації Партії:

 • здійснює поточне керівництво територіальною організацією Партії;
 • без доручення представляє організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, уста- новами і організаціями, фізичними особами та іншими суб’єктами відносин, що відповідно до Статуту Партії та Програми Партії належать до повноважень територіальної організації Партії;
 • має право вчиняти дії від імені територіальної організації Партії, зокрема розпоряджатися коштами та майном територіальної організації Партії з правом розпорядчого (першого) під- пису;
 • має право підпису документів від імені територіальної організації Партії, зокрема фінансо- вих, бухгалтерських документів, договорів, господарських договорів та інших правочинів;
 • скликає та організовує засідання Ради територіальної організації Партії, Президії Ради те- риторіальної організації Партії (у разі її створення), Секретаріату територіальної організації Партії, головує на таких засіданнях;
 • здійснює загальне керівництво виконавчими та робочими органами організації, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Секретаріату територіальної організації Партії;
 • несе відповідальність і звітує про свою діяльність перед територіальною організацією Пар- тії, її статутними органами, керівними органами Партії та керівниками Партії;
 • у межах статутних повноважень видає накази, довіреності й розпорядження;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень ке- рівних органів Партії.

4.2.18. Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) територіальної організації Партії:

 • здійснює контроль за дотриманням Статуту Партії та Програми Партії, чинного законодав- ства в діяльності відповідної територіальної організації Партії, а також організацій, що вхо- дять до складу цієї організації (місцевих організацій Партії та первинних осередків Партії);
 • зупиняє дію рішень статутних органів (окрім Зборів (Конференції)) та керівних осіб орга- нізацій/осередків, що входять до складу цієї територіальної організації Партії, які суперечать Статуту Партії, Програмі Партії, чинному законодавству або прийняті з їх порушенням;
 • розглядає пропозиції, скарги й заяви членів організації та приймає рішення щодо них;
 • здійснює періодичні ревізії статутної діяльності організації та створених нею органів, а також виконання її бюджету.

4.2.19. Рішення, прийняті Контрольно-ревізійною комісією, оформлюються протоколами та висно- вками Контрольно-ревізійної комісії. За результатами проведення перевірки ревізор складає висно- вок.

4.3. Місцеві організації Партії.

4.3.1. Місцевими організаціями Партії є її районні, районні в містах Києві та Севастополі, міські (міст обласного значення) організації. Місцеві організації Партії об’єднують первинні осередки Пар- тії в межах відповідного району, району в містах Києві та Севастополі, міста (міст обласного значен- ня).

4.3.2. Місцеві організації Партії утворюються на установчих зборах (конференціях) на підставі рішення Центральної ради Партії або Президії Центральної ради Партії. Місцеві організації Партії можуть набувати статусу юридичної особи за рішенням Центральної ради Партії або Президії Цен- тральної ради Партії в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.3.3. Рішення про припинення діяльності місцевої організації Партії приймається Центральною радою Партії або Президією Центральної ради Партії.

4.3.4. Статутними органами місцевої організації Партії є Збори (Конференція), Рада та Секретарі- ат. Статутними органами вищого рівня для місцевої організації Партії є статутні органи територіаль- ної організації Партії, керівні органи та керівні особи Партії.

4.3.5. Вищим керівним органом місцевої організації Партії є Збори (Конференція). Збори (Кон- ференція) місцевої організації Партії скликаються Радою місцевої організації Партії не рідше одно- го разу на два роки і є правомочними, коли в їх роботі беруть участь більше половини від загальної кількості обраних делегатів. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості при- сутніх делегатів Зборів (Конференції). Рішення, прийняті Зборами (Конференцією), оформлюються протоколом Зборів (Конференції), який підписується головуючим та секретарем, яких обирають на Зборах (Конференції).

4.3.6. Збори (Конференція) місцевої організації Партії:

 • обирають на посаду та звільняють з посади Голову місцевої організації Партії;
 • обирають голову Контрольно-ревізійної комісії або ревізора на дворічний строк, звільня- ють його з посади;
 • визначають склад та обирають членів Контрольно-ревізійної комісії на дворічний строк, припиняють їх повноваження;
 • обговорюють звіти Голови місцевої організації Партії, Контрольно-ревізійної комісії (реві- зора), дають оцінку їх роботі;
 • скасовують рішення інших статутних органів відповідної місцевої організації Партії, а також статутних органів первинних осередків Партії, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству України, Статуту Партії чи Програмі Партії;
 • приймають рішення про продовження повноважень делегатів і проведення Зборів (Конфе- ренції) в кілька етапів;
 • у разі набуття місцевою організацією Партії у встановленому Статутом Партії та законо- давством порядку статусу юридичної особи, реалізують право власності на майно та кошти, затверджують кошторис (бюджет) місцевої організації Партії;
 • відповідно до встановлених Радою територіальної організації Партії норм обирають делега- тів на Збори (Конференцію) територіальної організації Партії;
 • висувають кандидатів від Партії на виборах до органів місцевого самоврядування відповід- ного рівня, здійснюють інші заходи та процедури, передбачені законодавством про вибори до органів місцевого самоврядування;
 • здійснюють інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень керівних органів Партії.

4.3.7. Рада є вищим керівним органом місцевої організації на період між Зборами (Конференція- ми) та обирається Зборами (Конференцією) на дворічний строк.

4.3.8. 3асідання Ради місцевої організації Партії скликаються Головою відповідної організації не рідше одного разу на три місяці.

4.3.9. Засідання Ради місцевої організації Партії є правомочним, коли в ньому беруть участь біль- ше половини від загальної кількості членів Ради. Усі рішення приймаються простою більшістю голо- сів від кількості присутніх членів Ради. Рішення, прийняті Радою, оформлюються протоколом засі- дання Ради, який підписується головуючим та секретарем, яких обирають на засіданні Ради.

4.3.10. Рада місцевої організації Партії:

 • здійснює керівництво організацією, несе відповідальність за її діяльність;
 • робить заяви від імені організації;
 • скликає Збори (Конференції) місцевої організації Партії та визначає норми представництва на Зборах (Конференціях) для тих первинних осередків Партії, які входять до складу цієї організації;
 • у разі необхідності та в межах, визначених Зборами (Конференцією), розпоряджається коштами та майном організації, призначає матеріально відповідальних осіб;
 • може здійснювати ведення обліку членів Партії в разі нездійснення такого повноваження в первинному осередку Партії;
 • звітує перед членами організації про свою діяльність;
 • може скасовувати/призупиняти рішення керівних органів первинних осередків Партії;
 • у разі необхідності приймає рішення щодо утворення Секретаріату місцевої організації
 • Партії, затверджує Положення про нього;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень ке- рівних органів Партії.

4.3.11. Секретаріат місцевої організації Партії утворюється за рішенням Ради місцевої організації Партії та діє на підставі Статуту Партії, Програми Партії та Положення про Секретаріат місцевої ор- ганізації Партії. Секретаріат підконтрольний Раді місцевої організації Партії. Керівництво роботою Секретаріату місцевої організації Партії здійснює Керівник Секретаріату місцевої організації Партії, який підзвітний Голові місцевої організації Партії. Координацію роботи Секретаріату місцевої орга- нізації Партії здійснює Секретаріат територіальної організації Партії.

4.3.12. Секретаріат місцевої організації Партії:

 • здійснює реалізацію Статуту Партії та Програми Партії, популяризацію Партії, її програм- них документів та ідеології на відповідній території;
 • забезпечує та організовує виконання рішень керівних органів Партії, статутних органів територіальної організації та місцевої організації Партії;
 • здійснює організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансово- господарське та інше забезпечення поточної діяльності місцевої організації Партії;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії, Положення про Секретаріат місцевої організації Партії та рішень статутних органів Партії.

4.3.13. У період між Зборами (Конференціями), засіданнями Ради діяльністю місцевої організації керує її Голова. Голова місцевої організації Партії обирається Зборами (Конференцією) місцевої організації Партії на дворічний строк, з правом переобрання без обмеження кількості строків. Цен- тральна рада Партії може вносити Зборам (Конференції) місцевої організації Партії пропозиції щодо звільнення Голови місцевої організації Партії.

4.3.14. Голова місцевої організації Партії:

 • здійснює поточне керівництво місцевою організацією Партії;
 • без доручення представляє організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, устано- вами й організаціями, фізичними особами та іншими суб’єктами відносин, що відповідно до Статуту Партії та Програми Партії належать до повноважень місцевої організації Партії;
 • має право вчиняти дії від імені місцевої організації Партії, зокрема розпоряджатися кошта- ми та майном місцевої організації Партії з правом розпорядчого (першого) підпису;
 • має право підпису документів від імені місцевої організації Партії, зокрема фінансових, бух- галтерських документів, договорів, господарських договорів та інших правочинів; скликає та організовує засідання Ради місцевої організації Партії, Секретаріату місцевої організації Партії, головує на таких засіданнях;
 • здійснює загальне керівництво виконавчими та робочими органами організації, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Секретаріату місцевої організації Партії;
 • несе відповідальність і звітує про свою діяльність перед місцевою організацією Партії, її статутними органами, статутними органами територіальної організації Партії та керівними органами Партії;
 • у межах статутних повноважень видає накази, довіреності й розпорядження;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень ста- тутних органів Партії.

4.3.15. Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) місцевої організації:

 • здійснює контроль за дотриманням Статуту Партії та Програми Партії, чинного законо- давства в діяльності відповідної місцевої організації Партії, а також первинних осередків, що входять до складу цієї організації;
 • зупиняє дію рішень статутних органів (окрім Зборів (Конференції)) та керівних осіб пер- винних осередків Партії, що входять до складу цієї місцевої організації Партії, які суперечать Статуту Партії, Програмі Партії, чинному законодавству або прийняті з їх порушенням;
 • розглядає пропозиції, скарги та заяви членів організації й приймає рішення щодо них;
 • здійснює періодичні ревізії статутної діяльності організації та створених нею органів, а та- кож виконання її кошторису (бюджету) (у разі його прийняття).

4.3.16. Рішення, прийняті Контрольно-ревізійною комісією, оформлюються протоколами та висновка- ми Контрольно-ревізійної комісії. Рішення, прийняті ревізором, оформлюються висновком ревізора.

4.4. Первинні осередки Партії.

4.4.1. Первинні осередки Партії утворюються за рішенням Ради чи Президії Ради територіальної організації Партії або, у виняткових випадках, за рішенням Центральної ради Партії або Президії Центральної ради Партії на установчих зборах (конференції) не менше як трьома членами Партії на території сіл, селищ, міст (міст районного значення), мікрорайонів, кварталів, вулиць та в інших ви- падках, що не суперечать чинному законодавству України.

4.4.2. Рішення про припинення діяльності первинного осередку Партії приймається Радою чи Пре- зидією територіальної організації Партії або, у виняткових випадках, Центральною радою Партії чи Президією Центральної ради Партії.

4.4.3. Первинні осередки Партії утворюються і діють без статусу юридичної особи і легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до уповноваженого органу держав- ної влади в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.4.4. Про своє утворення первинні осередки Партії у строк, визначений законодавством, повідо- мляють відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

4.4.5. Статутними органами первинного осередку Партії є Загальні збори та Рада. Статутними органами вищого рівня для первинного осередку Партії є статутні органи місцевої організації Партії, територіальної організації Партії, керівні органи та керівні особи Партії.

4.4.6. Вищим керівним органом первинного осередку є Загальні збори.

4.4.7. Загальні збори первинного осередку скликаються Радою первинного осередку не рідше од- ного разу на два роки і є правомочними, коли в їх роботі беруть участь більше половини від загаль- ної кількості членів відповідного первинного осередку Партії. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх. Рішення, прийняті Загальними зборами, оформлюються протоколом Загальних зборів, який підписується головуючим та секретарем, яких обирають на За- гальних зборах.

4.4.8. Загальні збори первинного осередку Партії:

 • обирають Голову первинного осередку Партії на дворічний строк, звільняють його з посади;
 • обирають ревізора первинного осередку Партії на дворічний строк, звільняють його з по- сади;
 • обговорюють звіти Голови первинного осередку Партії, ревізора первинного осередку Пар- тії, дають оцінку їх роботі;
 • забезпечують ведення обліку членів Партії в первинному осередку Партії;
 • скасовують рішення інших статутних органів відповідного первинного осередку Партії, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству України, Статуту Партії чи Програмі Партії;
 • відповідно до встановлених Радою місцевої організації Партії норм, обирають делегатів на
 • Збори (Конференцію) місцевої організації Партії;
 • здійснюють інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень статутних органів Партії.

4.4.9. Рада первинного осередку Партії обирається Загальними зборами на дворічний строк.

4.4.10. Засідання Ради є правомочним, коли в ньому беруть участь більше половини від загальної кількості членів Ради. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів Ради. Рішення, прийняті Радою, оформлюються протоколом Ради, який підписується голову- ючим та секретарем, яких обирають на засіданні Ради.

4.4.11. Рада первинного осередку Партії:

 • здійснює керівництво первинним осередком, несе відповідальність за його діяльність;
 • робить заяви від імені первинного осередку;
 • веде облік членів Партії в первинному осередку;
 • скликає Загальні збори;
 • звітує перед членами організації про свою діяльність;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень ке- рівних органів Партії.

4.4.12. У період між Загальними зборами, засіданнями Ради діяльністю осередку керує його Голо- ва, який обирається Загальними зборами на дворічний строк, з правом переобрання без обмеження кількості строків.

4.4.13. Голова первинного осередку Партії:

 • здійснює поточне керівництво первинним осередком;
 • без доручення представляє первинний осередок у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємства- ми, установами й організаціями, фізичними особами та іншими суб’єктами відносин, що від- повідно до Статуту Партії та Програми Партії належать до повноважень первинного осеред- ку Партії;
 • має право підпису документів;
 • скликає та організовує засідання Ради первинного осередку, головує на таких засіданнях;
 • несе відповідальність і звітує про свою діяльність перед первинним осередком, його статут- ними органами, статутними органами місцевої організації, статутними органами територі- альної організації та керівними органами Партії;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень ста- тутних органів Партії.

4.4.14. Ревізор первинного осередку Партії:

 • здійснює контроль за дотриманням цього Статуту та Програми Партії, чинного законодав- ства в діяльності первинного осередку;
 • зупиняє дію рішення Ради первинного осередку Партії та/або Голови первинного осередку Партії, яке суперечать Статуту Партії, Програмі Партії, чинному законодавству або прийня- те з їх порушенням;
 • розглядає пропозиції, скарги та заяви членів первинного осередку і приймає рішення щодо них;
 • за результатами проведення перевірки складає висновок.

5. СТАТУТНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

Статутними органами Партії є:

 • керівні органи Партії;
 • контрольно-ревізійний орган Партії;
 • виконавчий орган Партії;
 • консультативно-дорадчий орган Партії.

6. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

6.1. Керівними органами Партії є: З’їзд Партії, Центральна рада Партії та Президія Центральної ради Партії. Керівниками Партії є Голова Центральної ради Партії (далі по тексту – Голова Партії) та Керівник Секретаріату Партії в межах статутних повноважень. Керівні органи Партії можуть при- ймати рішення з будь-яких питань діяльності Партії, віднесених до їх компетенції.

6.2. З’їзд Партії.

6.2.1. З’їзд Партії є її вищим керівним органом. черговий З’їзд скликається Центральною радою Партії не рідше одного разу на п’ять років. Центральна рада Партії встановлює норму представни- цтва, дату проведення та місце проведення З’їзду.

6.2.2. Позачерговий з’їзд може бути скликаний за ініціативою Центральної ради Партії або на вимогу не менше половини територіальних організацій Партії. У випадку скликання Позачергового з’їзду на вимогу територіальних організацій Партії, його скликання відбувається за рішенням Цен- тральної ради Партії не пізніше місячного строку з дня одержання Центральною радою Партії оригі- налів протоколів територіальних організацій Партії, що вимагають скликання Позачергового з’їзду Партії.

6.2.3. З’їзд Партії, як вищий керівний орган Партії, може розглянути будь-яке питання партійного життя і прийняти рішення щодо нього.

6.2.4. Делегати З’їзду Партії обираються на Зборах (Конференціях) територіальних організацій Партії, відповідно до норм представництва, встановлених Центральною радою Партії. Делегатами поза квотами і нормами є Почесний голова Партії, керівники Партії, члени Президії Центральної ради Партії.

6.2.5. З’їзд Партії є правомочним, якщо для участі в ньому зареєструвалося більше половини об- раних делегатів.

6.2.6. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Партії, Програми Партії, про припинен- ня діяльності Партії приймаються кваліфікованою більшістю, не менше, ніж 3/4 від кількості деле- гатів, зареєстрованих на З’їзді Партії. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді.

6.2.7. Процедура голосування визначається З’їздом.

6.2.8. З’їзд Партії:

 • визначає політику Партії, стратегію і тактику її діяльності;
 • затверджує Статут Партії, вносить до нього зміни;
 • затверджує Програму Партії та інші програмні документи Партії, вносить зміни та доповне- ння до них;
 • формує склад Центральної ради Партії;
 • висуває кандидатів у народні депутати України;
 • висуває кандидата на пост Президента України або приймає рішення про підтримку іншого кандидата;
 • обирає безстроково Почесного голову Партії;
 • заслуховує звіти та оцінює роботу Центральної ради Партії;
 • заслуховує та затверджує звіти Контрольно-ревізійної комісії Партії;
 • відміняє рішення керівних органів, керівних осіб Партії та її організацій, первинних осеред- ків, Контрольно-ревізійної комісії Партії, ревізійних органів партійних організацій, первин- них осередків;
 • обирає членів Стратегічної Ради Партії, припиняє їх повноваження;
 • обирає членів Контрольно-ревізійної комісії Партії, припиняє їх повноваження;
 • припиняє членство у Партії її членів;
 • може прийняти рішення про припинення діяльності територіальної організації Партії, міс- цевої організації Партії чи первинного осередку Партії;
 • приймає рішення про реорганізацію Партії;
 • приймає рішення про ліквідацію Партії. В разі прийняття такого рішення, визначає чисель- ний склад Ліквідаційної комісії та обирає її членів;
 • рішення, прийняті З’їздом Партії, є обов’язковими для виконання всіма органами Партії, територіальними організаціями Партії, місцевими організаціями Партії та первинними осе- редками Партії;
 • може прийняти рішення з будь-якого питання діяльності Партії.

6.2.9. Рішення, прийняті З’їздом Партії, оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем, яких обирають на З’їзді Партії.

6.3. Центральна рада Партії.

6.3.1. У період між З’їздами діяльністю Партії керує Центральна рада Партії. До її складу входять за посадою Голова Партії та Керівник Секретаріату Партії.

6.3.2. члени Центральної ради Партії обираються З’їздом Партії на п’ятирічний строк, з правом переобрання без обмеження кількості строків.

6.3.3. Почесний голова Партії може брати участь у роботі Центральної ради Партії з правом ви- рішального голосу, не впливаючи на кворум (правомочність) засідання Центральної ради Партії. За бажанням Почесний голова Партії головує на засіданнях Центральної ради Партії.

6.3.4. Засідання Центральної ради Партії проводиться не рідше одного разу на рік і є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Центральної ради Партії. Рішення є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Центральної ради Партії. У разі рівності голосів при голосуванні голос головуючого на засіданні Центральної ради Партії є вирішальним (у разі присутності на засіданні Ради Партії Почесного голо- ви Партії його голос є вирішальним).

6.3.5. Центральна рада Партії своїм рішенням може кооптувати членів Центральної ради Партії в кількості, що не перевищує чверті від загального складу Центральної ради Партії, сформованого З’їздом Партії.

6.3.6. Центральна рада Партії:

 • організує виконання рішень З’їздів, у період між ними визначає тактику діяльності Партії;
 • оцінює політичну ситуацію, виробляє стратегію й тактику діяльності Партії, робить від її імені заяви;
 • може призначати загальнопартійне дорадче опитування (партійний референдум);
 • обирає на посади зі свого складу та звільняє з посад Голову Партії, заступників Голови Партії; обирає на посади зі свого складу інших членів Президії Центральної ради Партії, при- пиняє їх повноваження;
 • приймає рішення про утворення/припинення діяльності територіальних та місцевих орга- нізацій Партії, а у виняткових випадках може приймати рішення про утворення/припинення діяльності первинних осередків Партії, координує їхню роботу, здійснює оперативне керів- ництво ними, може призупиняти/скасовувати рішення статутних органів організацій нижчо- го рівня;
 • може припинити членство в Партії її члена;
 • скликає та організує З’їзди Партії, встановлює норму представництва делегатів від терито- ріальних організацій Партії;
 • приймає рішення про необхідність набуття територіальними організаціями Партії або міс- цевими організаціями Партії статусу юридичної особи;
 • робить заяви від імені Партії;
 • взаємодіє з іншими політичними партіями, громадськими об’єднаннями, органами держав- ної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаці- ями, фізичними особами;
 • у виключних випадках, за поданням Голови Партії, обирає членів Стратегічної ради Партії;
 • може припиняти повноваження членів Стратегічної ради Партії, в тому числі обраних
 • З’їздом Партії;
 • вносить пропозиції щодо кандидатур для обрання головами територіальних організацій Пар- тії, затверджує рішення відповідних Зборів (Конференції) про їх обрання; вносить на розгляд керівних органів територіальних організацій Партії, місцевих організацій Партії пропозиції щодо звільнення голів територіальних організацій Партії, місцевих організацій Партії;
 • визначає матеріально відповідальних осіб, затверджує та щорічно оприлюднює кошторис
 • (бюджет) Партії, а також звіт про майно Партії;
 • приймає рішення про заснування партійних засобів масової інформації, призначає та звіль- няє їхніх керівників;
 • може делегувати частину своїх повноважень Голові Партії та/або Президії Центральної ради Партії;
 • затверджує зразки партійного квитка, печатки, штампів, бланків, партійну символіку (гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз);
 • затверджує Положення про порядок, умови та строки сплати вступних і членських внесків членами Партії;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та чинного за- конодавства України.

6.3.7. Рішення, прийняті Центральною радою Партії, оформлюються протоколом Центральної ради Партії, який підписується головуючим та секретарем, яких обирають на засіданні Центральної ради Партії.

6.4. Голова Центральної ради Партії (Голова Партії).

6.4.1. У період між З’їздами, засіданнями Центральної ради Партії, засіданнями Президії Цен- тральної ради Партії поточною діяльністю Партії керує Голова Партії.

6.4.2. Голова Партії обирається Центральною радою Партії на дворічний строк, з правом переоб- рання без обмеження кількості строків.

6.4.3. Голова Партії:

 • здійснює поточне керівництво діяльністю Партії;
 • представляє Партію, робить заяви від її імені;
 • у межах, визначених Центральною радою Партії та/або З’їздом Партії, здійснює оперативне управління коштами та майном Партії;
 • без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами міс- цевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами;
 • має право вчиняти від імені Партії правочини, діяти від імені Партії, зокрема має право розпоряджатися коштами та майном Партії з правом розпорядчого (першого) підпису;
 • має право підпису документів від імені Партії, зокрема фінансових, бухгалтерських доку- ментів, правочинів, договорів, угод та інших актів;
 • вносить подання Центральній раді Партії щодо кандидатури на посаду Керівника Секретарі- ату Партії, вносить подання про звільнення з посади Керівника Секретаріату Партії;
 • у виключних випадках вносить подання до Центральної ради Партії щодо кандидатур на по- сади членів Стратегічної ради Партії, вносить подання про їх виключення;
 • має право головувати на засіданнях Стратегічної ради Партії;
 • у межах статутних повноважень дає доручення Стратегічній раді Партії;
 • організує підготовку засідань Центральної ради Партії, головує на них;
 • у межах статутних повноважень видає накази, довіреності й розпорядження.

6.5. Почесний голова Партії:

 • бере участь у роботі Центральної ради Партії, Президії Центральної ради Парії з правом вирішального Голосу, не впливаючи на кворум (правомочність) засідань Центральної ради Партії, Президії Центральної ради Партії; за бажанням головує на засіданнях;
 • є делегатом З’їзду Партії поза квотами та нормами.

6.6. Президія Центральної ради Партії є представницьким органом Партії.

6.7. До складу Президії Центральної ради Партії входять Голова Партії, Керівник Секретаріату

Партії інші особи, обрані Центральною радою Партії.

6.8. члени Президії Центральної ради Партії є делегатами З’їзду поза квотами та нормами.

6.9. Почесний голова Партії може брати участь у роботі Президії Центральної ради Партії з пра- вом вирішального голосу, не впливаючи на кворум (правомочність) засідання Президії Центральної ради Партії. За бажанням Почесний голова Партії головує на засіданнях Президії Центральної ради Партії.

6.10. Президія Центральної ради Партії:

 • робить заяви від імені Партії;
 • наглядає за діяльністю всіх статутних органів Партії, її посадових осіб;
 • скасовує, призупиняє дію або змінює рішення будь-якого органу, посадової особи Партії, окрім рішень, прийнятих З’їздом Партії;
 • вживає заходів заохочення до членів Партії;
 • приймає громадян України в Партію;
 • припиняє або зупиняє членство в Партії її членів (окрім Почесного Голови Партії);
 • здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та чинного законодавства України.

6.11. Рішення, прийняті Президією Центральної ради Партії, оформлюються протоколом, який під- писується головуючим та секретарем, яких обирають на засіданні Президії Центральної ради Партії.

7. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИЙ ОРГАН ПАРТІЇ

7.1. Контрольно-ревізійним органом Партії є Контрольно-ревізійна комісія Партії, склад якої обирається З’їздом на п’ятирічний строк, з правом переобрання без обмеження кількості строків.

7.2. Контрольно-ревізійна комісія Партії:

1) розглядає заяви про порушення членами Партії, організаціями, їх керівними органами норм партійного Статуту та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним орга- нам Партії;

2) розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо них;

3) здійснює контроль за відповідністю рішень партійних органів усіх рівнів Статуту Партії; зупиняє виконання рішень керівних органів (крім З’їзду), керівних осіб Партії чи статутних органів її організацій, ревізійних комісій (ревізорів) організацій, якщо вони суперечать Ста- туту Партії, Програмі Партії або чинному законодавству України чи були прийняті з їх по- рушеннями;

4) перевіряє виконання кошторису (бюджету) статутними органами Партії;

5) проводить ревізію фінансової діяльності Партії, її територіальних організацій, місцевих організацій;

6) координує діяльність ревізійних комісій (ревізорів) територіальних організацій, місцевих організацій, первинних осередків Партії;

7) звітує перед З’їздом про результати своєї діяльності.

7.2.1. Керівництво Контрольно-ревізійною комісією Партії здійснює її Голова.

7.2.2. Рішення, прийняті Контрольно-ревізійною комісією Партії, оформлюються протоколами та висновками Контрольно-ревізійної комісії Партії.

8. СЕКРЕТАРІАТ ПАРТІЇ

8.1. Для забезпечення статутної діяльності Партії рішенням Центральної ради Партії утворюєть- ся виконавчий орган – Секретаріат Партії.

8.2. Секретаріат Партії діє на підставі Статуту Партії, Програми Партії та Положення про нього, яке затверджується Центральною радою Партії.

8.3. Секретаріат Партії підконтрольний Голові Партії та Президії Центральної ради Партії.

8.3.1. Керівник Секретаріату Партії обирається на посаду та звільняється з посади за рішенням

Центральної ради Партії за поданням Голови Партії.

8.3.2. Керівник Секретаріату Партії обирається на п’ятирічний строк, з правом переобрання без обмеження кількості строків.

8.4. Керівник Секретаріату Партії за посадою входить до складу Центральної ради Партії та

Президії Центральної ради Партії.

8.5. Керівник Секретаріату Партії:

8.5.1. без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами міс- цевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами;

8.5.2. у разі відсутності Голови Партії має право вчиняти дії від імені Партії, зокрема розпоряджа- тися коштами та майном Партії з правом розпорядчого (першого) підпису;

8.5.3. має право підписувати документи від імені Партії, зокрема фінансові, бухгалтерські доку- менти, укладати договори, угоди та інші правочини;

8.5.4. затверджує штатний розпис, посадові інструкції штатних працівників Секретаріату Партії;

8.5.5. приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Секретаріату Партії на яких по- ширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування;

8.5.6. у межах статутних повноважень видає накази, довіреності й розпорядження.

8.6. Секретаріат Партії:

8.6.1. забезпечує та організовує виконання рішень керівних органів Партії;

8.6.2. здійснює ведення поточної фінансово-господарської діяльності Партії;

8.6.3. здійснює організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансово-

господарське та інше забезпечення поточної діяльності Партії;

8.6.4. взаємодіє з територіальними організаціями, місцевими організаціями Партії, її первинними осередками;

8.6.5. здійснює інші повноваження, визначені цим Статутом та Положенням про Секретаріат Партії.

9. СТРАТЕГІЧНА РАДА ПАРТІЇ

9.1. Стратегічна рада Партії – це почесний консультативно-дорадчий орган Партії, члени якого обираються З’їздом Партії (або у виключних випадках за поданням Голови Партії – Центральною ра- дою Партії) із членів Партії, які мають високий моральний та професійний авторитет у суспільстві.

9.2. члени Стратегічної ради Партії обираються без обмеження строку повноважень і можуть бути виключені зі Стратегічної ради Партії лише за рішенням З’їзду (або у виключних випадках за поданням Голови Партії – Центральною радою Партії).

9.3. члени Стратегічної ради Партії не можуть входити до будь-яких керівних або контрольно- ревізійних органів Партії, обіймати керівні посади в Партії. Якщо членом Стратегічної ради Пар- тії обирається член Партії, який належить до керівного або контрольно-ревізійного органу Партії або обіймає керівну посаду в Партії, він автоматично вибуває із членів відповідного керівного чи контрольно-ревізійного органу Партії або перестає обіймати керівну посаду в Партії.

9.4. Стратегічна рада Партії:

9.4.1. розробляє та вносить на розгляд керівних органів Партії пропозиції щодо стратегічних засад розвитку Партії, Програми Партії, символіки Партії;

9.4.2. має право на почесну рекомендацію Центральній раді Партії кандидатури на посаду Голови партії;

9.4.3. може вносити пропозиції з усіх питань функціонування Партії, територіальних, місцевих організацій Партії, які є обов’язковими для розгляду;

9.4.4. за дорученням Голови Партії Стратегічна рада Партії або окремі її члени можуть виступати посередниками у внутрішньопартійних суперечках;

9.4.5. за дорученням Голови Партії Стратегічна рада Партії або окремі її члени можуть виступати в якості партійних експертів з розробки окремих ініціатив Партії щодо державної політики у певній галузі.

9.5. Засідання Стратегічної ради Партії проводиться не рідше одного разу на три місяці та є пра- вомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Стратегічної ради Партії.

9.6. Рішення є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кіль- кості присутніх на засіданні членів Стратегічної ради Партії. Рішення, прийняті Стратегічною радою Партії, оформлюються протоколом Стратегічної ради Партії, який підписується головуючим та се- кретарем, яких обирають на засіданні Центральної ради Партії.

9.7. Головує на засіданні Стратегічної ради Партії найстарший за віком присутній член Страте- гічної ради Партії або Голова Партії, якщо він присутній на засіданні. Якщо на засіданні Стратегічної ради Партії головує Голова партії, він бере участь у голосуванні лише у разі рівності голосів членів Стратегічної ради Партії. Голова партії не може головувати на засіданні Стратегічної ради Партії при розгляді питання про почесну рекомендацію З’їзду кандидатури на посаду Голови Партії.

9.8. члени Стратегічної ради Партії мають право бути присутніми на засіданнях будь-якого керівного органу Партії, керівного органу будь-якої організації Партії з правом дорадчого голосу та правом виступити з будь-якого питання, яке обговорюється.

9.9. На З’їзді Партії за членами Стратегічної ради Партії резервуються почесні місця в залі за- сідань.

10. КОШТИ ТА МАЙНО ПАРТІЇ

10.1. Партія є неприбутковою організацією.

10.2. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме й нерухоме май- но, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, які не забороняються законами України. Партія може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

10.3. Не допускається фінансування Партії:

1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, перед- бачених законом;

2) державними та комунальними підприємствами, установами й організаціями, а також під- приємствами, установами й організаціями, в яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю або які належать нерезидентам;

3) іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, організаціями;

4) благодійними та релігійними об’єднаннями й організаціями;

5) анонімними особами або під псевдонімом;

6) іншими політичними партіями.

10.4. Повноваження власника щодо майна, зокрема коштів, що є власністю Партії, здійснюються згідно зі Статутом Партії.

10.5. Партія зобов’язана щорічно опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформа- ції фінансовий звіт про доходи й видатки, а також звіт про майно Партії.

10.6. Доходи або майно Партії не підлягають розподілу між її засновниками, учасниками або чле- нами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена Партії, її посадових осіб (крім оплати їхньої праці та відрахувань на соціальні заходи). Партія веде бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку.

10.7. Джерелами коштів і майна Партії та її організацій є:

10.7.1. кошти (в тому числі вступні та членські внески членів Партії) або майно, які надходять без- оплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

10.7.2. майно, придбане за власні кошти;

10.7.3. пасивні доходи;

10.7.4. інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ І ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

11.1. Зміни й доповнення до Статуту і Програми Партії затверджуються З’їздом Партії.

11.2. Про затверджені З’їздом Партії зміни й доповнення до Статуту Партії та Програми Партії повідомляється уповноважений орган державної влади у тижневий строк після проведення такого З’їзду Партії.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

12.1. Партія припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Дiяльнiсть Партії може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганiзацiї за рішенням

З’їзду в порядку, визначеному цим Статутом.

12.3. Якщо рішення про припинення діяльності Партії прийняте З’їздом, одночасно з прийняттям такого рішення З’їздом та обраною ним Лiквiдацiйною комiсiєю приймається рішення про викорис- тання майна та коштів Партії вiдповiдно до законодавства України та цього Статуту.

12.4. Якщо рішення про лiквiдацiю Партії прийняте в судовому порядку, вci майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.

12.5. Після прийняття 3’їздом рішення про припинення діяльності Партії припиняється діяльність ycix її організацій та первинних осередків.

12.6. Після припинення діяльності організації, яка не входила до жодної територіальної організа- ції чи місцевої організації, всі кошти та майно цієї організації, переходять у власність правонаступни- ка (у випадку реорганізації) або в загальнопартійну власність (у випадку ліквідації). Кошти та майно інших місцевих організацій, що припинили свою діяльність, переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або тієї місцевої чи територіальної організації, до складу якої ця організація входила безпосередньо (у випадку ліквідації).

12.7. У разі ліквідації Партії її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.